Obchodní podmínky s účinností od 1. 9. 2017

Podmínky poskytování služby CALL ME v LITE Jihlava

 1. Definice základních údajů

Poskytovatelem služby je LITE Jihlava, o.p.s., IČ: 291 88 016 se sídlem Srázná 4888/11, 586 01 Jihlava, spisová značka O 387 vedená u Krajského soudu v Brně, zast. ředitelkou Mgr. Veronikou Horkou (dále jen „LITE“). 2. Studentem je osoba, která projeví zájem o poskytnutí služby call me a objedná a uhradí si ji (dále jen „student“). 3. Call me je služba výuky anglického jazyka po telefonu poskytovaná LITE studentovi (dále jen „služba“).

 

 1. Předmět smlouvy/přihlášky

Touto smlouvou uzavřenou mezi LITE Jihlava na jedné straně a studentem na druhé straně se LITE Jihlava zavazuje poskytnout studentovi službu CALL ME dle zvoleného a uhrazeného programu na anglictinajihlava.cz/betterenglish a student se zavazuje za poskytnutou službu zaplatit sjednanou cenu. Strany berou na vědomí, že objednáním služby se smlouva stává závaznou.

 

III. Cena poskytovaných služeb, její splatnost a průběh služeb

 1. Cena služby je cenou smluvní a je stanovena dle aktuálního ceníku, který je k dispozici v sídle LITE Jihlava a webových stánkách anglictinajihlava.cz/betterenglish. Student objednáním této služby stvrzuje, že byl s ceníkem při objednání této smlouvy seznámen. Konečná cena služby je stanovena dle tohoto ceníku, je uvedena v objednávkovém formuláři a faktuře.
 2. Cenu kurzu je možné uhradit jednorázovou platbou v plné výši on-line platební kartou nebo on-line bankovním převodem.
 3. Start služby: Ke dni objednání a uhrazení služby je  student automaticky zapsán v předplaceném rozsahu do programu na první pracovní den začátku následujícího kalendářního měsíce.
 4. Telefonické hovory: probíhají mezi 12-13 hodinou každý pracovní den. Náhrada zmeškaných hovorů je možná po domluvě minimálně 24 hodin dopředu.
 5. Při odložení termínu zahájení službyje možné na základě písemné žádosti studenta na email jihlava@lite.cz. Při nezvolení si náhradního termínu ani do 1 roku od podání poslední písemné žádosti o odložení termínu služby, tato smlouva zaniká bez nároku studenta na vrácení jakéhokoliv finančního plnění. (ceny služby či poměrné části).
 6. Čekací listina: Po uhrazení této služby a plně obsazeném rozvrhu pro službu CALL ME jsou studenti zařazeni na čekací listinu. Studenti jsou pravidelně informováni o uvolněných termínech, v kterém měsíci mohou zahájit čerpání služby. Pořadí na čekací listině je určeno datem úhrady služby. V případe zapsání na čekací listinu je student v jejím průběhu oprávněn převést studium na jinou osobu, finance se ze strany LITE v tomto případe nevrací.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

 1. LITE je oprávněna odložit termín telefonických hovorů již probíhajícího kurzu z důvodu na straně lektora, a to i v den konání výuky s tím, že bude vždy dohodnutý náhradní termín.

 

 1. LITE je oprávněna bez souhlasu studenta změnit osobu lektora služby.
 2. Student objednáním této služby bere na vědomí, že jakékoli šíření nebo poskytování materiálů nebo výukových postupů třetím osobám bez souhlasu LITE Jihlava je zakázáno a je porušením autorského zákona. Student tímto závazně prohlašuje, že byl s těmito právními skutečnostmi seznámen, souhlasí s nimi a zavazuje se, že nebude během svého studia v LITE ani po jeho skončení používat žádné materiály ani metody, používané LITE mimo vymezený rámec těchto vzájemných smluvních vztahu. Porušení těchto závazku bude považováno za úmyslné porušení autorských práv dle příslušných ustanovení autorského zákona a trestního zákoníku.
 3. Student uděluje LITE souhlas ke zpracování osobních dat ve smyslu § 5 zákona c. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, s tím, že LITE není oprávněna poskytovat osobní data studenta třetím osobám a je oprávněna je užít jen k úkonům souvisejícím s poskytováním služeb ze strany LITE ve smyslu této smlouvy, tj. zejména k poskytování informací o začátcích kurzu či případných změnách, k dojednání soukromých doučovacích hodin, doplnění zameškané látky, k zaslání přihlášek na další úrovně kurzu nebo k zasílání obecných novinek a jiných obchodních sdělení a informací přímo souvisejících s poskytováním služeb LITE.
 4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího objednání.
 5. Právní jednání činěné smluvními stranami dle této smlouvy budou doručovány formou osobního předání proti potvrzení či zasílány doporučeně stranám na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. Účinky doručení nastanou převzetím písemnosti, při odmítnutí převzetí při osobním jednání dnem odmítnutí či vrácením poštou pro nemožnost doručení, pak 3. dne po podání doporučeného dopisu na poště. V této souvislosti se smluvní strany zavazují, že oznámí druhé straně bez zbytečného dokladu jakékoliv změny týkající. se bydliště nebo sídla.
 6. Účastníci smlouvy po jejím přečtení výslovně prohlašují, že jsou plně svéprávní a tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
 7. Student objednáním a uhrazením služby stvrzuje, že se řádně seznámil s výše uvedenými podmínkami smlouvy a s jejich obsahem souhlasí.